โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

การคิดค่าเสื่อม สินทรัพย์ในระบบ trcloud คิดยังไง แบบไหน คะ

คู่มือ
enterprise-edition
pro-edition

(Gibtr Kwon) #1

การคิด ค่า เสื่อมในระบบ TRCLOUD คำนวนแบบไหน กันคะ


#2

วิธีคำนวณค่าเสื่อม : (มูลค่าสินทรัพย์ - ค่าเสื่อมราคาสะสม - ราคาซาก) / อายุการใช้งานคงเหลือ(จำนวนวัน)

** อายุการใช้งานคงเหลือ คิดจาก วันเริ่มคำนวณ ถึง วันหมดอายุ **