โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

การกำหนดบทบาทผู้ใช้งานใน trcloud

คู่มือ
extra-edition
pro-edition
enterprise-edition

#1

1.เลือกบริษัทที่เราจะแก้ไขบทบาทผู้ใช้งานในวงกลมที่ 1 สามารถค้นหาในแถบค้นหาได้ในวงกลมที่ 2 ดังนี้

2.เลือกที่แผงควบคุมในวงกลมที่ 3 และเลือกจัดการผู้ใช้งานในวงกลมที่ 4

(ADMIN เท่านั้นที่สามารถกำหนดบทบาทของผู้ใช้งานได้)3.เลือก User ที่ต้องการแก้ไขบทบาทผู้ใช้งาน และคลิกที่สามเหลี่ยมด้านหลังในวงกลมที่ 5 และเลือกการแก้ไขบทบาทผู้ใช้งานในวงกลมที่ 64.ตัวอย่างเราจะทำการแก้ไข User2 ซึ่ง User2 มีบทบาทเป็น Accountant แต่จะเปลี่ยนให้เป็น Staff คลิกในหมวด Role แล้วเลือกให้ User2 มีบทบาทเป็น Staff ในวงกลมที่ 75.การกำหนดบทบาทผู้ใช้งานมี 2 กรณี ดังนี้

    5.1ในกรณีที่1 ที่เลือก Off ทั้งหมดในเมนูการซื้อ & รายจ่าย จะไม่สามารถดูเมนูของการซื้อ & รายจ่ายได้    5.2ในกรณีที่2 ที่เลือก Disable บางส่วนในเมนูการซื้อ & รายจ่าย จะสามารถดูเมนูการซื้อ & รายจ่ายเฉพาะส่วนที่ยังไม่เลือก Disable6.จะได้ผลลัพธ์ดังภาพด้านล่าง

    6.1ผลลัพธ์ในกรณีที่ 1 จะไม่แสดงเมนูการซื้อ & รายจ่าย    6.2ผลลัพธ์ในกรณีที่ 2 จะแสดงเมนูการซื้อ & รายจ่าย แต่จะแสดงใบขอซื้อเพราะว่าไม่ได้เลือก Disableจบการนำเสนอ ขอบคุณคะ