โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

ขอวิธีการตั้งสูตรบัญชีหน่อยครับ


(Thanakorn S.) #1

ขอวิธีการตั้งสูตรบัญชีหน่อยครับ และขอคำอธิบายว่า grand_total, vat, total, wht, discount คืออะไรครับ


(Blue-girl) #2

วิธีตั้งสูตรบัญชี
1.เลือกโมดูลการบัญชี
2.ตั้งค่าสูตรบัญชี
3.เลือกเอกสารที่ต้องการตั้งสูตร
4.ใส่ลำดับ ตั้งชื่อสูตร เลือกการลงบัญชี
5.จากนั้นลงบัญชีเดบิตตเครดิต

คำอธิบาย
Grand Total ยอดเงินสุทธิ
Total ยอดก่อนภาษี
Vat ภาษี
Wht หัก ณ ที่จ่าย
Discount ส่วนลด

ตัวอย่างสูตรฝั่งขาย


(Blue-girl) #3

image


(Blue-girl) #4