โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

อยากทราบต้นทุนขาย


#1

สอบถามค่ะ ในโปรแกรมส่วนของคลังสินค้า periodic กับ perpetual ในโปรแกรมลงต่างกันยังไง และลงในส่วนไหนบ้างคะ


(Auttaphon P Isaiphan) #3

periodic เป็นการบันทึกรายการซื้อขายแต่ละครั้ง ไม่มีการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อมีการซื้อขายในระหว่างงวด แต่จะให้ความสำคัญกับการตรวจนับสินค้าคงเหลือในวันสิ้นงวดเท่านั้น แต่จะมีการบันทึกต้นทุนที่เกี่ยวข้อง โดยจำแนกประเภท เช่น ซื้อวัตถุดิบ ค่าขนส่ง และส่วนลดรับ
จริงๆการหา cost มันจะได้จากการ asumption ดังนี้
-FIFO
-AVg
-MA
-ACTUAL
จะใช้ cost จริงได้ก็ต่อเมื่อสินค้าเป็น lot ,serial

Perpetual เป็นการบันทึกสินค้าคงเหลืออย่างต่อเนื่องและบันทึกบัญชีต้นทุนขายทุกครั้งที่เกิดรายการ
จริงๆการหา cost มันจะได้จากการ asumption ดังนี้
-FIFO
-AVg
-STD
-MA
-ACTUAL
จะใช้ cost จริงได้ก็ต่อเมื่อสินค้าเป็น lot ,serial
ความแตกต่างมันนจะมีอยู่ 2 ข้อ
1.Perpetual รับรู้ต้นทุนตอนขาย
2.Perpetual ซื้อมาหมวด 1 periodic ซื้อมาหมวด 5