โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

อยากทราบต้นทุนขาย


#1

สอบถามค่ะ ในโปรแกรมส่วนของคลังสินค้า periodic กับ perpetual ในโปรแกรมลงต่างกันยังไง และลงในส่วนไหนบ้างคะ


(Thanakorn S.) #2

สำหรับ ระบบคลังสินคลัง periodic องค์ประกอบของสินค้าคงเหลือจะมี 3 ส่วน (ทั้งสามจะอยู่ในหมวดค่าใช้จ่าย) คือ

  1. สินค้าต้นงวด เกิดจากการ เครดิตสินค้าคงเหลือ (สินค้าคงเหลือยกมา) ด้วยมูลค่าของสินค้าคงเหลือยกมา ดังนั้นในรายการยกยอดสินค้าต้นงวดจะบันทึกว่า

Dr สินค้าต้นงวด
Cr สินค้าคงเหลือ

  1. ซื้อสินค้า เกิดจากการ บันทึกรายการซื้อสินค้า

Dr. ซื้อสินค้า
Cr. เจ้าหนี้ / เงินสด

  1. สินค้าปลายงวด เกิดจากการนับสต๊อค เมื่อสิ้นงวด (สามารถใช้รายงาน W3C สำหรับสินค้าทั่วไป โดยใช้มูลค่ารวมแบบ FIFO หรือ W3B สำหรับสินค้า Lot และ Serial โดยดูมูลค่าในคอลัมน์ผลรวม) เลขที่ได้มานั้นเราจะนำไปลงบัญชีดังนีั

Dr. สินค้าคงเหลือ
Cr. สินค้าปลายงวด

ต้นทุนสินค้าขายคือ สินค้าต้นงวด + ซื้อสินค้า - สินค้าปลายงวด หรือผลต่างในรายการ GL ดังต่อไปนี้

Dr. สินค้าต้นงวด
Dr. ซื้อสินค้า
Cr. สินค้าปลายงวด