โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

ต้องการทราบต้นทุนขาย

pro-edition

(Thanakorn S.) #1

ต้องการทราบต้นทุนขายต้องทำอย่างไร