โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

การตั้งค่าสูตร การลงบันชีของเงินเดือน

enterprise-edition
pro-edition

(เจนจิ) #1

สามารถตังค่าให้ลง บัญทึกบันชี ก่อนการเลือกใช้งานใน ระบบ เงินเดือนที่เแป็นตัวเสริมของระบบ TRCLOU ก่อนที่จะกดลงบันทึก ในแต่ละครั้ง