โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

วิธีการเเปลงสินค้า


#1

ไปที่ “คลังสินค้า” ตามช่องที่ 1 แล้วเลือก"ควบคุมสินค้า" ตามช่องที่ 2 จากนั้นให้เลือก “ใบแปลงสินค้า” ตามช่องที่3 กด “+เพิ่มการแปลงสินค้า” ตามช่องที่ 4

จากนั้นกรอกรายละเอียดในช่องที่ 5 แล้วใส่สินค้าตั้งต้นในช่องที่ 6

ใส่สินค้าที่ต้องการ “แปลงเป็น” ในช่องที่ 7 แล้วกดบันทึกในช่องที่ 8

กดบันทึกอีกครั้ง ตรงช่องที่ 9 ค่ะ

เสร็จสิ้น