โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

คู่มือการจัดหมวดหมู่


#1

เข้าไปที่ "แผงควบคุม” ตามช่องที่ 1 แล้วไปที่ "จัดการหมวดหมู่"ตามช่อง 2 จากนั้น
"สร้างหมวดหมู่ใหม่” ตามช่อง 3 ค่ะ

จากนั้นใส่ “หมวดหมู่” ตามช่องที่ 4 แล้วเลือก “ประเภทหมวดหมู่” ในช่องที่ 5 ค่ะ แล้วกด"บันทึก" ตรงช่องที่ 6 ค่ะ


จะได้ตามตัวอย่างข้างล่างค่ะ

เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ