โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

การตั้งสูตรเงินสด


(Mameaw) #1

เราสามารถออกใบเสร็จรับเงิน เลย
โดยไม่ออกใบแจ้งหนี้ / ใบวางบิล ได้อย่างไรครับ
กรณีรับเงินสดจากลูกค้า


#2

ตั้งสูตรเป็นเงินสด แล้วกดเลือกสูตรนี้หน้าใบกำกับภาษีได้เลยค่ะ

edbf9bd7-9a36-4370-b2c8-f461a58d0fc7