โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

อยากทราบวิธีการใช้งานเมนู คัดลอกข้อมูลข้ามบริษัท

extra-edition
pro-edition
enterprise-edition

(Thanakorn S.) #1

อยากคัดลอกข้อมูลคลังสินค้าและประวัติลูกหนี้-เจ้าหนี้ไปอีกบริษัท อยากทราบว่ามีขั้นตอนทำอย่างไรบ้าง

รบกวนแนะนำด้วยครับ


(Mameaw) #2

โปรแกรม TRCLOUD ได้มีฟังก์ชั่นใหม่คือ การ Sync ข้อมูลชื่อประวัติคู่ค้า / ผังบัญชี / รวมถึงชื่อสินค้า โดยเป็นการ Sync ระหว่างบริษัทใน TRCLOUD วิธีการทำงานของระบบคือระบบจะเลือกเฉพาะส่วนต่างของ 2 บริษัทไป update ให้อีกบริษัทหนึ่ง ส่วนกรณีถ้าข้อมูลบางส่วนซ้ำกันผู้ใช้งานก็สามารถเลือกได้ โดยมีวิธีใช้ดังนี้

  1. กดเข้าเมนูคัดลอกข้อมูลในวงกลมที่ 1 -> กดปิดบัญชีในวงกลมที่ 2

  1. เมื่อเข้าเมนูมาจะเห็นภาพตามด้านล่าง

  1. เลือกบริษัทเป้าหมายในวงกลมที่ 3 ที่เราจะส่งข้อมูลผังบัญชีไป หรือ รับผังบัญชีของบริษัทนั้นมา

  1. เมื่อเลือกเป้าหมายเสร็จ ให้กดปุ่มคัดลอกซึ่งมี 4 ประเภทดังนี้

คัดลอกจาก A ไปลงที่ B โดยจะหากมีผังบัญชีซ้ำให้ยึดตาม B
คัดลอกจาก A ไปลงที่ B โดยจะหากมีผังบัญชีซ้ำให้ยึดตาม A
คัดลอกจาก B กลับมาที่ B โดยจะหากมีผังบัญชีซ้ำให้ยึดตาม A
คัดลอกจาก B กลับมาที่ B โดยจะหากมีผังบัญชีซ้ำให้ยึดตาม B
โดยในตัวอย่างนี้เราจะเลือกเป็น คัดลอกจาก A ไปลงที่ B โดยจะหากมีผังบัญชีซ้ำให้ยึดตาม B ในวงกลมที่ 4

  1. หลังจากกดปุ่มในวงกลมที่ 4 ระบบจะให้เรากดยืนยันอีกครั้งในวงกลมที่ 5 และพิมพ์ yes เพื่อยืนยันในวงกลมที่ 6 หลังจากนั้นกด OK ในวงกลมที่ 7

  1. รอจนแถบในวงกลมที่ 8 ขึ้นจนเต็ม

เป็นอันเสร็จสิ้น :slight_smile: