โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

Template การยกยอด


#1

การยกยอด เข้าระบบ TRCLOUD มีดังต่อไปนี้
1. ยกยอดงบดุล / งบทดลอง
2. นำเข้าข้อมูลลูกหนี้การค้า
3. นำเข้าข้อมูลเจ้าหนี้การค้า
4. นำเข้าเช็คคงเหลือในมือ
5. นำเข้ารายการสินทรัพย์
6. ปรับปรุงยอดยกมา
สามารถ คลิกลิงค์ด้านล่างเพื่อดู Template การยกยอด