โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

Regex Search and Replace


(Thanakorn S.) #1

Search hello …something… world and keep …something

hello((?:(?!hello)[\s\S\r])*?)world


(Thanakorn S.) #2

AD date version
\$new_date = new DateTime(((?:(?!$new_date)[\s\S\r])?));([\s][}])
$temp_date = date(‘d/m/Y’,strtotime($1));$2

BE date version
\$new_date = new DateTime(((?:(?!$new_date)[\s\S\r])*?)));$new_date[->]add(new DateInterval[(‘P543Y’)][);]
$d = explode("-",$1);$2$temp_date = $d[2]."/".$d[1]."/".($d[0]+543);

Date print
$new_date->format(‘d/m/Y’)
$temp_date

Unique date
if(isset(json_decode($setting[“other”],true)[“show_be”]) && json_decode($setting[“other”],true)[“show_be”]==“yes”){
$new_date = new DateTime($new_date);
$new_date->add(new DateInterval(‘P543Y’));
}else{
$new_date = new DateTime($new_date);
}

if(isset(json_decode($setting[“other”],true)[“show_be”]) && json_decode($setting[“other”],true)[“show_be”]==“yes”){
$d = explode("-",$new_date);
$temp_date = $d[2]."/".$d[1]."/".($d[0]+543);
}else{
$temp_date = date(‘d/m/Y’,strtotime($new_date));
}

More date
\$new_date = new DateTime(((?:(?!$new_date)[\s\S\r])*?));

$temp_date = date(‘d/m/Y’,strtotime($1));


(Thanakorn S.) #3

Print Setting (Maria 10.0 to 10.2)

$table[["’]rows[]"’]
$table[“rws”]

as rows
as rws