โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

[R-F3] Flowchart สำหรับธุรกิจบริการ (มีการรับชำระแบบ 1 - 1)

enterprise-edition
pro-edition
flowchart

(Mameaw) #1

ตัวอย่าง Flowchart สำหรับธุรกิจบริการ (มีการรับชำระแบบ 1 - 1)
ตั้งแต่ การทำใบเสนอราคา --> ใบสั่งขาย --> ใบแจ้งหนี้ --> ใบกำกับภาษี --> ใบวางบิล --> ใบเสร็จรับเงิน