โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

[R-F2] Flowchart สำหรับธุรกิจบริการ (มีการรับชำระแบบ Many - 1)

pro-edition
enterprise-edition
flowchart

#1

ตัวอย่าง Flowchart สำหรับธุรกิจบริการ
ตั้งแต่ การทำใบเสนอราคา --> ใบสั่งขาย --> ใบแจ้งหนี้ (หลายใบ) --> ใบวางบิล --> ใบเสร็จรับเงิน

revenue%202