โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

[R-F1] Flowchart สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป

flowchart

#1

ตัวอย่าง Flowchart สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป
ตั้งแต่ การทำใบเสนอราคา --> ใบสั่งขาย --> ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี (หลายใบ) --> ใบวางบิล --> ใบเสร็จรับเงิน