โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

การ Import ใบกำกับ

คู่มือ

#1
  1. Import ในส่วนของใบกำกับภาษี

ไปที่ Extention เลือกนำเข้าข้อมูล

เลือกที่ การขาย&รายได้ ตามช่องที่ 3 แล้วให้ไปที่ใบกำกับภาษี ตามช่องที่ 4 จากนั้นให้นำข้อมูลที่เรียบเรียงเตรียมไว้ใน Excel Ctrl+c มา Ctrl+v ในช่องที่ 5 แล้วคลิกที่ Done ตามช่องที่ 6

จากนั้นข้อมูลจะรันไป Step2 แล้วให้กด Run Importer ตรงช่องที่ 7

แล้วให้กดบันทึกตามช่องที่ 8

จะได้ดังรูปภาพตัวอย่าง

  1. Import รายละเอียดใบกำกับ
    หลังจาก Importส่วนของใบกำกับเสร็จแล้ว ก็จะมาในส่วนของรายละเอียด โดยไปที่รายละเอียดใบกำกับตามช่องที่ 9 จากนั้นนำข้อมูลที่เรียบเรียงเตรียมไว้ใน Excel Ctrl+c มา Ctrl+v ในช่องที่ 10 กดImportตรงช่องที่ 11

กดบันทึกตรงช่องที่ 12

เสร็จแล้วจะได้ดังตัวอย่างในรูปภาพ