โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

How to connect Dropbox with TRCLOUD

คู่มือ
pro-edition
enterprise-edition

#1

1.After login, choose setting in circle#12. choose dropbox menu and choose create new token3. TRCLOUD will show you the blue button in circle#5, then click the button4. Your browser will navigate you to the new page, then you have to give permission to TRCLOUD by clicking button in circle#75. Copy the code in circle#86. Go back to TRCLOUD and fill up the access code circle#9. Click Save7. To attach documents in Journal Entry, go to GL Entry menu by clicking button in circle#10,11,12 respectively8. Fill in all necessary date in rectangular#13 and now click pink button in circle#14 to add attachment9. TRCLOUD will show you the following pop-up, click choose file in circle#15 and the upload to dropbox10. Wait until the upload is done, then click button in circle#16 and save the entry by clicking button in circle#1711. Go back to main menu and you will see the attachment you did previously12. Finish :)