โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

Flowchart สำหรับการเชื่อมต่อกับ Web-Ecommerce (IV)

flowchart
pro-edition
enterprise-edition

(Mameaw) #1

ตัวอย่าง Flowchart สำหรับการเชื่อมต่อกับ Web-Ecommerce
โดยเริ่มจาก การขายสินค้าที่ Web-Ecommerce API --> ใบกำกับภาษี


(ศราวุธ ชาติโสม) #2

Holding pn why do you think
so happy , I trie my singing
Evey night my dream
If for you

Avenger98