โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมบัญชีสามารถทำงบการเงินที่สำคัญ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี :D

การใช้โปรแกรมใบแนบ แบบ ภ.ง.ด. 53 ในโปรแกรมบัญชี trcloud

คู่มือ

#1

ในตัวอย่างนี้ สมมติว่าผู้ใช้งานได้ทำการออกเอกสารใบหัก ณ ที่จ่ายระบบ TRCLOUD โดยปกติอยู่แล้ว ดังนี้ทางโปรแกรม TRCLOUD จะทำให้คุณไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนอีกต่อไป เพราะเรามีฟังก์ชั่นที่จะทำให้ ผู้ใช้งานสามารถ ดาวน์โหลด ใบแนบเพื่อไปยื่นแบบ Online ได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. เข้าเมนูรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยกดเมนูการเงินในวงกลมที่ 1 -> หัก ณ ที่จ่ายในวงกลมที่ 2 -> รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายในวงกลมที่ 3

  2. เลือกประเภทรายงานที่ต้องการโดยกด selector ในวงกลมที่ 4 (ในกรณีนี้เราจะเลือก ภ.ง.ด.53)

  3. กดดาวโหลดน์ใบแนบในวงกลมที่ 5 และทำการยืนยันการดาวน์โหลด ระบบจะสร้าง File ชื่อ P53_YYYYMM มาให้

  4. เสร็จสิ้นกระบวนการ หลังจากนี้เราก็สามารถนำไฟล์นี้ไปโหลดใส่โปรแกรมหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53 เพื่อสร้างไฟล์ไป Upload ตอนสิ้นเดือน ทั้งนี้จะเห็นว่าผู้ใช้งานไม่ต้องพิมพ์รายการใหม่อีกต่อไป :smiley: